Şirket Aktifinin Toptan Satışı

Türk Ticaret Kanunu'nda genel kurulda toplantı ve karar yeter sayılarına ilişkin 418,421 maddelerinde düzenlemeler yer almaktadır. Bu toplantı ve karar yeter sayılarına uyulmadan alınmış genel kurul kararlarının yok hükmünde olduğu Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatıdır.

Kanun'da şirket aktiflerinin toptan satışına ilişkin karar yeter sayısı belirtilmemiş ise de 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Hazır Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik' in 22.maddesinin 12.fıkrasında "Genel kurul toplantısında, önemli miktarda şirket aktiflerinin toptan satışı kararı, şirket sermayesinin en az yüzde yetmiş beşini oluşturan pay sahiplerinin olumlu oylarıyla alınır. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde, yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisaplar aranır." düzenlemesi mevcuttur.

Uygulamada, anonim şirketler şirket aktiflerinin toptan satışı hakkında genel kurul kararı alırken, Türk Ticaret Kanunu madde 418,421 ve diğer genel hükümlerine bakarak ve genellikle sermayenin en az dörtte birini karşılayan pay sahiplerinin varlığı ile toplanıp hazır bulunanların oy çokluğu ile karar almaktadırlar. Diğer bir ifade ile pay sahiplerinin %75'inin olumlu oyu ile karar alması gerekirken çok az bir olumlu oy ile karar alabildikleri görülmektedir. Bu durum karşısında kararın karşı karşıya kaldığı yaptırım "yokluk" diğer bir ifade ile "butlandır". Türk Ticaret Kanunu'nun 447.maddesinde bu durum butlan hali olarak sayılmasa bile kanun, 447.maddeye göre butlan hallerini sınırlamadığından doktrin ve Yargıtay kararlarına göre karar yeter sayılarına uyulmadan alınan kararlar butlanla batıldır. Bu itibarla,genel kurula katılıp oy kullanmasalar bile paydaşlar ve hukuki yararını ispat etmek kaydı ile üçüncü kişiler (şirket alacaklıları,hissedarlardan alacaklılar,vs.) bir süreye bağlı olmaksızın genel kurul kararının iptali değil ve fakat genel kurul kararının yok hükmünde olduğunun tespiti davası açabileceklerdir. Tespit davası olması bakımından her hangi bir nisbi harca da tabi değildir. Tam da bu şekilde alınan karara dayanarak şirketin aktiflerinin büyük bir bölümünü oluşturan otelin satışı ile ilgili Antalya Ticaret Mahkemeleri'nde açtığımız davada yukarıda bahsettiğimiz hukuki vakıa ve konular tartışma konusu yapılmıştır.

Özal Hukuk Bürosu
Copyright © 2015
icon Ataturk Blv., Guneş Sit., B-Blok 17-1,
Konyaalti, Antalya, Turkey.
London:132-134 Lots Road SW10
0RJ Chelsea LONDON
icon Т. +90 242 229 97 21
T. +44 755 168 28 68
F. +90 242 229 97 51
telefon +90 541 229 97 21 (Eng, Tr)
+90 541 551 61 83 (Rus)
+90 532 60118 04 (Ger)