Yabancıların Şirket Kurması

YABANCI GERÇEK YA DA TÜZEL KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURMASI

Yabancı gerçek kişiler veya başka bir ülkenin ticaret siciline kayıtlı yabancı şirketler, Türkiye’de şirket kurabilirler.

2003 yılında kabul edilen 4875 sayılı “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’na” dayanarak kurulabilen yabancı şirketler, diğer şirketler gibi, Türk şirketi sayılmaktadır. Bu kanuna dayanarak kurulan şirketler ile Türk vatandaşlarının kurduğu şirketler arasında tabi oldukları şartlar açısından (gayrimenkul edinmek ve ayni hak tasarruflarında bulunmak dışında ) herhangi bir fark yoktur.

Yabancı gerçek kişiler ve tüzel kişiler kanunda belirlenen şartları yerine getirmek suretiyle Türk Ticaret Kanunda belirlenen Komandit, kolektif, limited, anonim şirketlerinden herhangi birini kurabilirler.

Uygulamada, yabancılar, tescilinin daha hızlı ve ucuz olması, yönetiminin kolay olması ve ortakların sorumluluğunun sınırlı olması gibi nedenlerle en çok limited şirketi tercih etmektedir. Bu nedenle bu yazımızda daha çok limited şirket kurulmasına ilişkin açıklamalar yapılacaktır.

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanuna göre tek ortaklı limited şirket kurmak da mümkündür.

Türk ortak almak gibi bir mecburiyet söz konusu değildir.

Şirkete yabancı bir unvan da verilebilir.

Ortaklar hisselerini diledikleri gibi belirleyebilirler. Örneğin, en çok hisseye sahip ortak (hakim ortak) dilerse şirketin %99.9 kendi adına %0.1 hissesini diğer ortağa vermek suretiyle bir limited şirket de kurabilir.

Limited şirketlerde kayıtlı sermaye en az 5000 TL olmak zorundadır.6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanuna göre kurulacak şirketin taahhüt edilen sermayesinin %25’ini bankaya bloke edilmesi gerekmektedir.

Ortaklardan biri veya tamamı veya ortak olmayan üçüncü kişi veya kişiler de limited şirkete müdür atanabilir. Yabancı ortaklar da müdür olarak atabilir. Müdür olarak atanmak için çalışma izni olması gerekmez.

En düşük sermayeli (5000 TL), iki ortaklı, tek müdürlü bir limited şirketin kuruluş ve tescil masrafı 2500 Dolar civarındadır. Böyle bir şirket iki iş günü içerisinde kurulabilmektedir.

Doğrudan Yabancılar Kanuna göre şirket kurmak tek başına yabancılara oturma izni alma hakkı veya çalışma izni alma hakkı tanımaz.

Şirket kurmak için oturma iznine ihtiyaç yoktur. Turist vizesi ile giriş yapan yabancılar bile şirket kurabilir. Hatta Türkiye’ye hiç giriş yapmadan bile yurtdışındaki Türk konsolosluklarından verilecek bir vekâletname ile avukat veya mal müşavir aracılığı ile şirket kurmak da mümkündür.

Yabancı gerçek kişilerin, Limited şirket kurması için Yabancı gerçek kişiden istenen evraklar: Pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi, Türkiye’den almış vergi numarası ve resimdir. Yabancı ortağın aynı zamanda müdür olması halinde bu belgelere ek olarak noterde düzenlenen imza beyannamesi istenir.

Yabancı tüzel kişilerin Türkiye’de bir Türk limited şirketi kurması için ise Yabancı Şirketin Ticaret Sicil ve faaliyet Belgeleri, Şirket yetkilisinin yetki belgesi, şirket yetkilisinin imza sirküleri, şirket yetkilisi tarafından şirket kurmak için görevlendirilen kişiye verilmiş vekaletname, Yabancı şirketin ortak kurulu tarafından alınmış Türkiye’de şirket kurulmasına ilişkin şirket ortaklar kurulu kararı, yabancı şirketin vergi numarası istenen belgelerdir. Ayrıca bu belgelerin tamamı appostile şerhli ve noter onaylı Türkçe tercümeli olmak zorundadır.

4875 Sayılı kanuna göre kurulmuş yabancı ortaklı Türk şirketleri şirket ana sözleşmelerinde yazılı ağırlıklı faaliyet konuları ile ilgi Türkiye’den gayrimenkul satın alabilirler, ayni hak iktisap edebilirler. Ancak bu, bir izin prosedürüne bağlıdır. İl valilikleri tarafından kurulmuş bir komisyona satın almak istediğiniz gayrimenkul için bir başvuruda bulunmak gerekmektedir. Şirket müdürü veya yetkilisi tarafından yapılacak bu başvuruda hem şirket ortakları hem şirket hem satın alınmak istenen gayrimenkule ilişkin bilgi ve belgeler verilir. Daha sonra komisyon bu belgeleri değerlendirir. Arazinin bağlı olduğu Ordu Komutanlığından bilgi istenir. Uygun görülmesi halinde izin verilir. Bu izin prosedürü, komisyonunu kurabilmiş illerde bir veya üç ay gibi bir sürede sonuçlandırılabilmektedir.

Doğrudan yabancı yatırımlar kanuna göre kurulmuş şirketlerin vergi yükü, bu şirketlere yurt dışından sermaye transferi, çifte vergilendirmenin önlenmesi, bu şirketlerin birleşme ve devralma işlemleri, yeni ortak alma, ortaklıktan ayrılma, şirket hisselerinin devri, kamu borçları karşısında ortakların sorumluluğu, Off shore şirketin ortak kılınması, çalışma izin başvuruları gibi birçok sorun hakkında danışma almak suretiyle bir şirket kurmanız, ileride karşı karşıya kalacağınız sorunları minimize etmek için önemlidir.

Özal Hukuk Bürosu
Copyright © 2015
icon Ataturk Blv., Guneş Sit., B-Blok 17-1,
Konyaalti, Antalya, Turkey.
London:132-134 Lots Road SW10
0RJ Chelsea LONDON
icon Т. +90 242 229 97 21
T. +44 755 168 28 68
F. +90 242 229 97 51
telefon +90 541 229 97 21 (Eng, Tr)
+90 541 551 61 83 (Rus)
+90 532 60118 04 (Ger)