NEDEN BİZ

Avukatlık büromuz yabancılık unsuru içeren ve Türkiye ile bir şekilde irtibatı olan hukuksal ve ticari uyuşmazlıkların çözümünde uzman bir avukatlık bürosudur.

Sorunlarınızın Türkiye’de yabancılık unsuru içeriyor olması zaten anlaşılması yeterince zor olan hukuksal kavramlar ve terimlerin ileride daha da karmaşık hal almasına neden olacaktır. Bu nedenle çok daha dikkatli davranmak zorundasınız.

Avukatlık büromuz yabancılık unsuru içeren ve Türkiye ile bir şekilde irtibatı olan hukuksal ve ticari uyuşmazlıkların çözümünde uzman bir avukatlık bürosudur.

Sorunlarınızın Türkiye’de yabancılık unsuru içeriyor olması zaten anlaşılması yeterince zor olan hukuksal kavramlar ve terimlerin ileride daha da karmaşık hal almasına neden olacaktır. Bu nedenle çok daha dikkatli davranmak zorundasınız.

Uyuşmazlık konunuz

Şirket devralma ve birleşme, Şirket kurma veya şirket kapatma, Şirketten çıkma veya çıkarılma, Şirketin feshi, şirket genel kurul kararının iptali, şirket sermayesinin artırılması, şirkete denetçi atama, yönetim kuruluna karşı sorumluluk davası açılması gibi şirketler hukukuna,

veya

Olağanüstü mal rejimine geçiş, aile birliği mallarına tedbir konulması, evlilik birliği mallarının paylaşılması ve tasfiyesi, aile mallarına tedbir konulması, nafaka, maddi manevi tazminat, velayet, aile hukukuna özgü tedbirler, evliliğin iptali, boşanma, soy bağının reddi, babalık davası gibi aile hukukuna,

veya

Multi Level Marketing, Franchising, E ticaret , B2B (business to business), B2C (business to consumer) gibi sözleşme hukukuna,

veya

Yaşadığınız bir trafik kazası nedeniyle karşı karşıya kaldığınız maddi manevi tazminat ve ceza davalarına,

veya

Türkiye’de miras kalan malvarlıklarına ilişkin miras hukukuna,

veya

Satın aldığınız gayrimenkulün tapusunun devredilmemiş olması veya gayrimenkulün size vaat edilen özellikleri taşımaması veya gayrimenkul ve inşaat yatırımları nedeniyle inşaat şirketine açacağınız Tüketici hukukuna veya inşaat hukukuna yönelik davalar olsun,

İster Antalya’da, ister İstanbul’da ister İzmir’de bir avukat arayın, uyuşmazlığınız Türkiye açısından yabancılık unsuru içeriyorsa sorununuzun öncelikle uluslar arası hukuk yönünden bir süzgeçten geçirilmesi gerekmektedir.

 • Davamı Türkiye’de mi yoksa başka bir ülkede mi açmak zorundayım?
 • Türkiye’de dava açma hakkım var mı yok mu ?
 • Uyuşmazlığa Türk Hukuku mu yoksa başka bir ülke hukuku mu uygulanmalı?
 • Türkiye’de devlet mahkemelerinde görülen davalarda yabancı ülke hukuku uygulanabiliyor mu? Uygulanıyorsa bu nasıl gerçekleşiyor?
 • Türkiye’de dava açma hakkım var ise bir teminat ödeme yükümlülüğüm var mı?
 • Türkiye’de benim adresimin veya karşı tarafın kayıtlı bir adresinin olmaması veya tebligatların yurt dışına yapılacak olması ne gibi sorunlar doğurur? Türkiye’de kayıtlı adres yarar mı sağlar, zarar mı verir?
 • Yabancı ülke hukuku uygulandığı ancak Türkiye’de açılan bir davada tedbir kararı hangi ülke hukukuna göre verilir?
 • Hiç Türkiye’ye gitmeden yurtdışından geçerli bir vekaletname veya avukatlık vekaletnamesi nasıl verebilirim?
 • Hangi davalarda ve hangi duruşmalara katılmam gerekir?
 • Yabancı ülke Mahkemelerinden aldığım kararlar Türkiye’de geçerli mi?
 • Yabancı ülke mahkemelerinden aldığım kararların icrasını Türkiye’de nasıl gerçekleştirebilirim?
 • Türkiye’de bulunan deliller Yabancı ülke Mahkemelerince veya Yabancı ülke Mahkemelerinde bulunan deliller Türk Mahkemelerince ne şekilde toplanır?
 • Aynı anda hem yabancı ülkede hem de Türkiye’de dava açabilir miyim? Birbirlerine etkisi ne olur?

gibi en önemli ve temel sorunlar milletler arası özel hukukun konusunu oluşturur.

SORUNLARINIZA MİLLETLER ARASI ÖZEL HUKUK KURALLARI, ULUSLAR ARASI ÇOK TARAFLI SÖZLEŞMELER VE ÜLKELER ARASI KARŞILIKLI SÖZLEŞMELER ÇERÇEVESİNDE ÖNCELİKLE CEVAP ARAMANIZ HALİNDE ZAMAN, PARA VE EN ÖNEMLİSİ HAK KAYBINA UĞRAMAMIŞ OLURSUNUZ.

Tavsiye Ettiklerimiz: « Haberler || Makaleler »

Türk Vatandaslık Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik' te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12/01/2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yazının Devamı

Aile Hukukuna Özgü Tedbirler

Genel Kurulda Oy Hakkına Sınırlama

Her ne kadar Yeni Türk Ticaret Kanunu oluşturulurken İsviçre ve Alman Ticaret ve Şirketler Hukuku temel alınmış ise de bugün Türkiye'de henüz Kanun'da öngörülen seviyede şirketler kurumsallaşma sağlayamamışlardır.

Yazının Devamı

Yurtdışı Borçlanma

Almanya ve (ikili anlaşma yapılan ülkelerde) çalışanların Yurtdışı borçlanmaları, Türkiye’de ki emeklilik durumları ile prim borçları

Yurtdışında bulunan vatandaşlarımız ile Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu arasında çeşitli ihtilaflar yaşanmaktadır.

Yazının Devamı

Yeni Yabancılar Kanunu

Türkiye’de yabancılar hukuku mevzuatı, yabancı uyruklu vatandaşlara tanınmış haklara bağlı olarak oluşturulan özel kanunlar ve bazı genel kanunlar içerisine serpiştirilmiş yabancılarla ilgili maddelerden oluşmaktadır. Başka bir ifade ile Türkiye yabancılar hukukunda yabancıların haklarını tek bir düzenleme altında toplayan kanun yoktur.

Yazının Devamı

Yabancıların Şirket Kurması

YABANCI GERÇEK YA DA TÜZEL KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURMASI

Yabancı gerçek kişiler veya başka bir ülkenin ticaret siciline kayıtlı yabancı şirketler, Türkiye’de şirket kurabilirler.

Yazının Devamı

Yabancılara Karşı Açılan Davalar

Yabancılara Karşı Türkiye'de Açılacak Davalarda Yerleşim Yeri Konusu

Karı ve kocanın her ikisinin de yabancı ülke vatandaşı olduğu,Antalya Aile Mahkemeleri'nde görülen boşanma davasında, Yerel Mahkeme yetki itirazını kabul etmiş, yabancının yasal ikametgahının yurt dışında bulunması nedeniyle

Yazının Devamı

Türkiye’de Avukatlık

Türkiye’de avukatlık sistemi İngiltere’deki avukatlık sisteminden tamamen farklıdır. Türkiye’de avukatlar arasında İngiltere’deki gibi solicitor, barrister, queens council gibi ayrımlar yoktur. Turkiye’de avukat, dava dosyasını hazırlamaktan ilk derece mahkemesinde duruşmalara girmeye; ilk dereceli mahkemenin kararını temyiz etmekten, yüksek mahkemelerde durusmalara katılmaya kadar dava dosyasının her aşamasında yetkilidir. Türkiye’de advocate vekaletname aldıktan sonra dava dosyasını sonuna kadar tek başına takip edebilir.

Yazının Devamı

Turizm Tüketici

Turizm Ekonomisinin içerisinde bulunan argümanların ( acentalar, oteller, bakanlık, misafirler, sigorta firmaları) ilişkileri çok zaman çok uluslu bir görünüm arzeder. Ve dolayısıyla çözümü genelde Uluslar arası hukukun kurallarına göre yapılabilmektedir.

Yazının Devamı

Torba Yasa ve Yabancıların Çalışma İzinlerine Etkileri

6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yazının Devamı

Şirket Aktifinin Toptan Satışı

Türk Ticaret Kanunu'nda genel kurulda toplantı ve karar yeter sayılarına ilişkin 418,421 maddelerinde düzenlemeler yer almaktadır. Bu toplantı ve karar yeter sayılarına uyulmadan alınmış genel kurul kararlarının yok hükmünde olduğu Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatıdır.

Kanun'da şirket aktiflerinin toptan satışına ilişkin karar yeter sayısı belirtilmemiş ise de 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Anonim Şirketlerde

Yazının Devamı

Seyahat Sigortası

Aldığınız bir paket tur ile Türkiye’ye tatile geldiniz. Tatil süresi boyunca karşı karşıya kalabileceğiniz riskleri ve bu risklerin sigorta kapsamı altında olup olmadığını, sigorta kapsamı altında ise ne kadarlık zararınızı karşıladığını biliyor musunuz? Eğer bir paket tur almış iseniz, size, turizm acentesi tarafından bir örneğinin verilmesi zorunlu olan sigorta poliçenize bakarak yukarıdaki soruya kolaylıkla cevap bulabilirsiniz.

Yazının Devamı

Rusya ile Kriz ve Turizm Sektöründe Uyarlama Davaları

RUSYA İLE KRİZ VE TURİZM SEKTÖRÜNDE UYARLAMA DAVALARI

Turizm gelir kalemlerinden en önemlilerinden biri de turiste mal ve hizmet satışından elde edilen gelirlerdir.Kuyum, deri, halı ve hediyelik eşya perakende; hamam- Spa işletmeciliği, su sporları ve araç kiralama da hizmet sektörüne ilişkin en çok gelir elde edilen iş kollarındandır.

Yazının Devamı

MLM Sisteminin Hukuksal ve Cezai Boyutu

1- Genel olarak Türkiye’de Multi Level Marketing Sistemi

Multi Level Marketing Sistemi Dünyanın birçok üniversitesinde ders olarak okutuluyor olmasına ve çok eski bir pazarlama yöntemi olmasına rağmen Türkiye’de sistemin yasal olup olmadığına ilişkin halen daha tartışmalar devam etmektedir.

Yazının Devamı

Gayrimenkul ve Tüketici

Gayrimenkul Satışı ile İlgili Sorunlar ve Tüketici Mahkemeleri

Türkiye’den bir gayrimenkul almış iseniz ve sorun yaşıyorsanız öncelikle bu makaleyi mutlaka okuyunuz.

Yazının Devamı

Bilişim Suçları ve Bankaların Sorumlulukları

Bilişim Suçları ve Bankaların Sorumlulukları

Müvekkilimiz İsviçre merkezli Max Lehner A.G. Holding, son zamanda uluslararası dolandırıcılık biçimi olarak sıkça kullanılmaya başlanan, e-mail hesaplarının hacklenerek başka hesaplara ödeme yapılmasının sağlanması şeklinde gerçekleştirilen bilişim suçunun mağdurlarındandır.

Yazının Devamı

Acentalar

1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu md. 3 gereğince Türkiye’de seyahat acenteleri 3 grup halinde düzenlenmiştir. A grubu seyahat acenteleri genel olarak tüm seyahat acenteliği hizmetlerini görebilirler.

Yazının Devamı

Çalışma Alanlarımız

12345678spot

spot

Danışma Formu

Hukuki sorularınıza daha hızlı cevap alabilmek ve interaktif danışmanlık için facebook sayfamızı ziyaret ediniz..

Özal Hukuk Bürosu
Copyright © 2015
icon Ataturk Blv., Guneş Sit., B-Blok 17-1,
Konyaalti, Antalya, Turkey.
London:132-134 Lots Road SW10
0RJ Chelsea LONDON
icon Т. +90 242 229 97 21
T. +44 755 168 28 68
F. +90 242 229 97 51
telefon +90 541 229 97 21 (Eng, Tr)
+90 541 551 61 83 (Rus)
+90 532 60118 04 (Ger)